תקנון האתר

השימוש באתר אינטרנט זה (https://style4u.co.il/), השייך לסטייל פור יו בע"מ (להלן:"החברה" ו"האתר" בהתאמה), לרבות השימוש במידע המופיע בו, השימוש בקישוריות המופיעות בו, מסירת כל מידע שהוא,רכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות האתר (להלן: "השימוש באתר"),כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן:"תנאי השימוש"). עצם השימוש באתר מהווה הסכמה והתחייבות של המשתמש באתר לנהוג בהתאם לתנאי השימוש. ככל שהמשתמש איננו מסכים ו/או איננו מקבל תנאי כלשהו מתנאי השימוש, הוא נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מיועד לשני המינים כאחד.

כללי

 1. האתר הינו אתר המציע לגולשים באינטרנט תכנים שפורסמו, מידע, וכן תכנים נוספים בתחומים שונים, לרבות מכירה של מוצרים הנמכרים ע"י החברה (להלן – "השירותים").
 2. בלא לפגוע בכלליות האמור לעיל, השירותים מוצעים בכפוף להסכמת המשתמש לתנאי השימוש ולכל האמור בתקנון זה.
 3. בעצם השימוש באתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו, יש משום הצהרה של המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לכל האמור בו, לרבות לכל תנאי השימוש, בטרם התחיל לגלוש באתר, וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה בכל הנוגע להסכמתו לתנאי השימוש ו/או לאמור בתקנון זה.
 4. המשתמש מסכים לכך, שהאמור בתקנון זה יכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים, ככל שיהיו כאלה.
 5. הגדרות:
 6. בלא לפגוע בכל הגדרה אחרת שניתנה באיזה מסעיפי תקנון זה, בתקנון זה יינתן למונחים הבאים הפירוש האמור בצידם -
  • "מידע" – כל חומר ו/או מידע ו/או תוכן ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פריט ו/או נתונים המוצגים באתר, בכל מדיה שהיא, ובכלל זה באודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או במילים ו/או בספרות ו/או בתמונות ו/או ציורים ו/או בשרטוטים ו/או ברישומים ו/או בריכוז תכנים, לרבות אופן עיצובם של הנ"ל.
  • "המוצר" – המוצרים הנרכשים באמצעות האתר.
  • "החברה" – כהגדרתה לעיל, ובכלל זה כל אדם ו/או גוף מטעמה, המפעיל את האתר.
  • "המשתמש"– כל אדם או גוף הנכנס לאתר ו/או גולש בו.

קניין רוחני:

 1. כל המידע ודפי האתר הם רכושה הבלעדי של החברה.
 2. האתר מכיל מידע המוגן ע" י זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או זכויות קנייניות אחרות. גם האתר עצמו כמכלול מוגן כזכות קניינית (כל הזכויות לעיל – במידע ובאתר – להלן:"הזכויות הקנייניות"). אסור למשתמש לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע באופן כלשהו בזכויות הקנייניות. בלא לפגוע בכלליות האמור לעיל, חל איסור לשנות, להעתיק, להעביר, להפיץ, לפרסם, להציג ו/או למכור איזה חלק מהמידע באתר – כולו או חלקו – בלא הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, מאת החברה.
 3. תקנון האתר מוגן אף הוא כזכות קניינית. לפיכך, אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת החברה.
 4. אין באמור בפרק זה, כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות קניינית ו/או אחרת של החברה, בהתאם לכל דין ו/או הסכם.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

 1. זכות השימוש במידע ובאתר נתונה למשתמש בלבד, בכפוף להוראות תקנון זה.
 2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים, בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להוראות תקנון זה וההנחיות המופיעות באתר.
 3. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע, כולו או חלקו, בכל דרך ואופן שהוא ולכל מטרה שהיא, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך באתר ו/או בתקנון זה, ובתנאים המפורטים בה. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יאפשר לאחר/ים, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, פרסום המידע או חלקו, כאמור לעיל.
 4. מובהר, כי כל העתקה, שכפול, פרסום, משלוח, שידור וכיו"ב של המידע, כולו או חלקו, נאסר, אלא אם ניתנה לכך הסכמתה המפורשת של החברה מראש או בכתב.
 5. בעצם השימוש באתר מתחייב המשתמש, כי המידע, לרבות כתובות מייל באתר, לא ישמש אותו למטרות מסחריות ו/או למטרות רווח, והוא לא יאסוף נתונים מהאתר ו/או יאחסן אותם באתרים אחרים ברשת האינטרנט, בין למטרות רווח ובין שלא למטרות רווח.
 6. המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד במידע.
 7. המשתמש מתחייב לשמור על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

תנאי השימוש בפורומים במסגרת האתר

 1. החברה רשאית לאפשר למשתמש ו/או לאחר/ים להשתתף בפורומים, אותם היא תעלה לאתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכפי שתקבע מעת לעת (להלן: "הפורומים"). במסגרת האמור, רשאית החברה להתיר הוספת תגובות ו/או הודעות מטעם המשתמשים (להלן: "ההודעות") ו/או לאפשר להם לעיין בהודעות, שהועלו ע"י משתמשים אחרים
 2. מובהר בזאת, כי בהתחשב באופיו של האתר, החברה איננה מתחייבת לבדוק ו/או לערוך את ההודעות, וכי הן יוצגו בפורומים כפי שהועלו ע"י המשתמשים – as is – בלא שהחברה תבדוק את מהימנותן ו/או נכונותן. החברה לא תהיה אחראית לכל טעות, העדר נכונות, העדר מהימנות וכיו"ב בהודעות, במכוון או שלא במכוון, ולא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהעלאת ההודעות לאתר ו/או מהשימוש בפורומים ו/או בהודעות.
 3. המשתמש מתחייב, כי כל ההודעות שיפורסמו על ידו, לא יפרו כל דין, לרבות (אך לא רק) חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965, ו/או חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, ו/או חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, ו/או חוק העונשין, תשל"ז – 1977 ו/או כל דין אחר, לא יכללו כל חומר פוגע ו/או מפר זכויות קנייניות ו/או אחרות של אחר/ים, לא יכללו חומר פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני ו/או כזה שעלול לפגוע ברגשות הציבור או חלקו ו/או חומר הנוגע לקטינים ו/או המזהה קטינים ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד ו/או מסייע לביצוע מעשים, המהווים עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת, ולא יכללו חומר המפר או עלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול לפגוע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה.
 4. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות התקנון, לרבות בגין פרסום הודעות על ידו.
 5. בלא לפגוע באמור בסעיף 20 לעיל, מסכים המשתמש, כי במקרה של הפרת הוראות התקנון על ידו, הוא יפצה את החברה בפיצוי המקסימאלי הניתן ללא הוכחת נזק במסגרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט -1999 ו/או חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965, ו/או חוק זכויות יוצרים, תשס"ח – 2007, הגבוה מבין החוקים הרלוואנטיים להפרה.
 6. בלא לפגוע באמור, החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק את ההודעות או חלק מהן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל נימוק שהוא, ובלא שיהיה עליה להודיע על כך למשתמש ו/או לנמק את פעולותיה, כאמור.
 7. בלא לפגוע ביתר זכויותיה לפי התקנון, החברה תהיה רשאית לנקוט נגד משתמש אשר יפר הוראות אלה כל אמצעי העומד לרשותה לפי כל דין. כמו כן, החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה המפרה, כאמור.
 8. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או את פעילות הפורומים פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

הגבלת אחריות

 1. השירותים באתר זה ניתנים למשתמש AS-IS . החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש בקשר עם השימוש באתר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האתר ו/או השימוש בו ו/או המידע ו/או השירותים ו/או התאמתם של האתר ו/או השירותים ו/או המידע לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
 2. המידע המצוי באתר, על כל תכניו, לרבות מידע בעל אופי כלכלי, מוגש כשירות למשתמש בלבד. החברה אינה אחראית למהות המידע ואיכותו ו/או לכל רשלנות ו/או טעות העלולה להיות בקשר אליהם ו/או בקשר לכל שימוש שייעשה בהם. בפרסום המידע, כאמור, אין משום חוות דעת ו/או המלצה, וההסתמכות על המידע, כאמור, היא של המשתמש בלבד, ובאחריותו לבדקו קודם שיסתמך עליו.
 3. החברה עושה מאמצים כדי לשמור על תקינות האתר ופעילותו, לרבות של המידע המופיע בו. למרות האמור, ייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש ו/או באתר ו/או בפעילותו, והחברה לא תהיה אחראית לכך. כמו כן, מובהר בזאת, כי החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן באופן תקין וסדיר, ללא הפסקות ו/או תקלות מכל סוג שהוא, והיא לא תהיה אחראית לתקלות ו/או שיבושים, כאמור, לרבות כאלה שמקורם ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת.
 4. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים ו/או באתר, וכי המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ו/או באתר.
 5. המידע המתפרסם באתר מאפשר הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. מדובר בשירות למשתמש בלבד, והחברה אינה אחראית למידע המוצג באותם אתרים, לרבות לתוכנו של המידע, טיבו, איכותו או מהימנותו, והשימוש במידע באתרים אלה, ככל שייעשה, ייעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.
 6. למען הסר ספק, מובהר, כי יכול שיתפרסם באתר מידע המתפרסם ע"י משתמשים. החברה איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל מידע כזה, לרבות דעותיהם של משתמשים, והיא לא תישא בכל אחריות למידע ו/או דעה, כאמור, ו/או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה מהפרסום של מידע ו/או דעה, כאמור, ו/או מהשימוש בהם.
 7. החברה, ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי שהוא, בקשר עם השימוש באתר ו/או במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין הפסקת השירותים לרבות בשל שיבושים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במזיד או בשל תקלה.

פרטיות

 1. בעת ההרשמה לאתר ו/או לשירותים ו/או לחלקם רשאית החברה לדרוש מהמשתמשים או להציע להם, לפי העניין, למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו, הכולל, בין היתר, מידע ונתונים על המשתמש (להלן: "הטופס").
 2. הפרטים שיימסרו בטופס ע"י המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר בקשר אליהם, (להלן: "פרטי המשתמש"), יישמר במאגר המידע של החברה, והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
 3. מובהר בזאת למשתמש, כי אין עליו חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת שירותים מסוימים, כמצוין באתר, לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס כשדות חובה.
 4. המשתמש מרשה בזאת לחברה לעשות בפרטי המשתמש כל שימוש המותר לפי דין והדורש הסכמתו.
 5. בלא לפגוע באמור בסעיף 33 לעיל, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש כדי ליצור עמו קשר ו/או לעדכן אותו בשירותים ו/או במבצעים המוצעים ע"י החברה ו/או ע"י מי מטעמה ו/או מכוחה. כמו כן, החברה תוכל לעשות בפרטי המשתמש שימוש למטרות שיווקיות ו/או שימושים סטטיסטיים על ידה או ע"י אחרים (ובלבד שבשימוש ע"י אחרים לא יינתנו פרטים מזהים של המשתמש).
 6. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, על מנת לשמור על פרטי המשתמש ועל פרטיות המשתמש. למרות האמור, ייתכנו מקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון בגינם עלולה להיגרם פגיעה בפרטיות הלקוח. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, כאמור, לרבות אם פרטי משתמש יאבדו ו/או יעשה בהם שימוש לא מורשה.
 7. יצוין, כי החברה שומרת על פרטיות המשתמש, בין היתר באמצעות שימוש בדף תשלום בתקנים המקובלים .
 8. מובהר בזאת, כי בלחיצה על כפתור "הרשם" או "שליחת הזמנה" יש משום הסכמה של המשתמש לחברה ו/או למי מטעמה לעשות שימוש בפרטי המשתמש, כאמור בפרק זה.
 9. המשתמש יוכל להסיר את פרטי המשתמש ממאגר המידע של החברה באמצעות מילוי הטופס בדף 'צור קשר', בו יציין את בקשת ההסרה, כאמור.
 10. יובהר עוד, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies "), בין היתר, כדי לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל בכניסתו לאתר. אין באמור, כדי לפגוע בזכותו של המשתמש למחוק את קבצי ה"עוגיות" ממחשבו.

רכישת מוצרים באמצעות האתר

 1. האתר מאפשר למשתמשים, בהתאם להרשאה מאת החברה, לרכוש בו מוצרים בדרך נוחה, מהירה ובטוחה ובמחירים אטרקטיביים, לפי שיקול דעתה של החברה.
 2. פרסום המופיע באתר בקשר למוצר אינו נותן את מלוא הפרטים, והמשתמש לא יסתמך בכל מקרה על כל פרסום באתר ויהא מנוע מלהעלות טענה כלשהי עם מכירה דרך האתר. ככל שהמשתמש מעוניין בפירוט נוסף, עליו לבקש מאת החברה פירוט מראש ובכתב שישלח באמצעות דואר ישראל בלבד בכל נושא שקשור לסוג המכירה, אופי המכירה, וכן לגבי אופי ותכונות המוצר. בלא לפגוע בכלליות האמור לעיל, ידוע למשתמש כי התמונות באתר מוצגות לצורך המחשה בלבד וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 3. הרכישה באתר כפופה לתנאים להלן:
  • המשתמש מצהיר, כי הוא מעל גיל 18, וכשיר לבצע פעולות משפטיות לפי דין (ככל שהמשתמש אינו זכאי לבצע פעולות כאלה ללא אישור אפוטרופוס, יראו את השימוש באתר כאילו קיבל את אישור אפוטרופסו).
  • המשתמש הוא אזרח ישראל ותושב ישראל או האזור (יהודה ושומרון) או שהוא תאגיד רשום כדין בישראל.
  • המשתמש הוא בעל דוא"ל פעיל ברשת האינטרנט.
  • המשתמש הוא בעלים של כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, אשר הונפק בישראל.
  • המשתמש הוא בעל מספר טלפון פעיל, אשר יימסר לפי דרישת החברה, ואשר ניתן להתקשר איתו באמצעותו.
  • המשתמש מסר את כל הפרטים שנדרש למסור במהלך הרכישה, כאמור בסעיף 47 להלן.
  • מטרת הרכישה היא לשימוש פרטי ולא לצרכי מסחר.
 4. למען הסר ספק, ככל שהמשתמש אינו עומד בכל התנאים הנקובים בסעיף 44 לעיל ו/או שהוא פועל בניגוד להוראות תקנון זה, רשאית החברה לחסום בפניו את הגישה לאתר ו/או את אפשרות הרכישה, באופן זמני או קבוע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 5. בלא לפגוע באמור בסעיף 45 לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות התקנון ו/או בניגוד לכל דין.
 6. במהלך הרכישה יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים כמו שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ופרטי כרטיס האשראי, באמצעותו הוא מבקש לבצע את הרכישה. המשתמש מתחייב, כי כל הפרטים שימסור, כאמור, יהיו מלאים ומדויקים. ידוע למשתמש כי הגשת פרטים כוזבים מהווה עברה פלילית, וככל שימסור פרטים כוזבים הוא צפוי להליכים פליליים ו/או אזרחיים.
 7. מיד לאחר ביצוע רכישה רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, רשאית החברה לתת הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה. עד למתן הודעה, כאמור, לא תשתכלל העסקה בין המשתמש לבין החברה.
 8. למרות האמור בסעיף 48 לעיל, רשאית החברה לדרוש מהמשתמש ביצוע תשלום התמורה שלא באמצעות כרטיס האשראי אלא בדרך אחרת. במקרה, כאמור, לא תשתכלל העסקה אלא עם קבלת התשלום, בהתאם לתנאים שנקבעו במסגרת הליך הרכישה (לרבות מועד התשלום).
 9. המשתמש מצהיר, כי ההרשמה לאתר, לרבות במהלך הרכישה, מהווה אישור מצד המשתמש להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה ו/או מי מטעמה.
 10. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה ו/או הספקים. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה סופית וחלוטה לנכונות הפעולות.
 11. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי תוצג למשתמש הודעה באתר ו/או תישלח לו הודעה בדוא"ל. במקרה כזה יראו את ההזמנה, כאילו לא בוצעה.
 12. ניתן לרכוש את המוצר באתר עד לגמר המלאי. למרות האמור, החברה תהיה רשאית לקצר את זמן המכירה (לרבות במסגרת מבצעים וכיו"ב) בכל עת וללא הודעה מראש. כמו כן, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת להפסיק את שיווק המוצר ומכירתו ו/או לשלול את זכות הרכישה באתר. כמו כן, מובהר, כי החברה רשאית לעדכן בכל עת כל פרט ביחס לכל מוצר ו/או מכירה באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומיד עם עדכון הפרטים ע"י החברה יחייבו הפרטים המעודכנים את המשתמש.

אספקת המוצרים והובלתם

 1. החברה תספק את המוצר למשתמש בהתאם לכתובת בישראל שהקליד המשתמש במסגרת הליך הרכישה, ולא יאוחר מ-30 יום, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים באתר, והכל בכפוף לביצוע תשלום מלוא התמורה.
 2. המשלוח יתבצע באמצעות שתי חברות בהתאם לבחירת הלקוח והחלטת החברה: דואר ישראל או חברת פאטצ'י. התקנון של חברת דואר ישראל ושל חברת פאטצ'י יחול על כל אספקה ו/או הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל משתמש, וזאת בכפוף לאמור בתקנון זה.
 3. המשלוח יתבצע באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת פאטצ'י בהתאם לבחירת הלקוח והחלטת החברה. התקנון של חברת דואר ישראל ושל חברת פאטצ'י יחול על כל אספקה ו/או הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל משתמש, וזאת בכפוף לאמור בתקנון זה.
 4. בזמני אספקת המוצרים ו/או השירותים, כמצוין באתר ובתקנון זה, ייחשבו רק ימי עסקים (קרי, ימים א'-ה' בשבוע, ללא ימי ו' ושבת וללא ימי חג וערבי חג). מניין המועדים יחל ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי או קבלת התמורה, ככל שהתשלום יתבצע שלא באמצעות כרטיס אשראי. ככל שאישור חברת האשראי ניתן לאחר השעה 14:00 או שבוצעה ביום שאינו יום עסקים, ייחשב אישור העסקה ע"י חברת האשראי, כאילו ניתן ביום העסקים הראשון לאחר ביצוע ההזמנה.
 5. מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח. דמי המשלוח ישולמו יחד עם התשלום עבור המוצר.
 6. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר ו/או לאי אספקה, ככל שאלה נגרמו כתוצאה מפרטים שגויים או חסרים שנמסרו ע"י המשתמש ו/או מכוח עליון ו/או מאירועים שאין לחברה שליטה עליהם. בכל מקרה, ובלא לפגוע באמור לעיל, תוגבל אחריותה של החברה  ו/או מי מטעמה בקשר עם איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים הישירים, שנגרמו למשתמש עקב מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה, ובהיקף שלא יעלה על התמורה שקיבלה החברה בפועל בגין המוצר שנרכש ע"י המשתמש.
 7. מובהר ומוסכם, כי מעבר להיקף האמור, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק שהוא - ישיר, עקיף, או אחר - שיגרם למשתמש בקשר עם איחור, עיכוב או כשל באספקת המוצר או השירות, ובשל כל עילת התביעה – לרבות טענה להפסד הכנסה ו/או למניעת רווח.

 8. החברה נוקטת באמצעים מקובלים כדי להבטיח, כי מלאי המוצרים המופיע באתר יהיה זהה למלאי המוצרים הפיזי הנמצא אצלה. למרות האמור, יתכנו מקרים חריגים בהם יתברר לחברה, לאחר השלמת ההזמנה, כי המוצר אינו מצוי במלאי החברה. במקרה כזה תהיה החברה רשאית לבטל את המכירה או להציע למשתמש מוצר חלופי. בכל מקרה מובהר ומוסכם, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק - ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד - שנגרם למשתמש או לצד שלישי בשל העדרו של המוצר מהמלאי, כאמור. החברה תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך החלפת המוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים, כאמור, ו/או במקרים שאינם בשליטת החברה.
 9. מוסכם על המשתמש, כי מקום ביצוע העסקה ייחשב מקום מושבה של החברה בלבד ולא מקום אספקתו של המוצר ו/או כל מקום אחר.

שירות לקוחות:

 1. מובהר בזאת, כי כל המוצרים הנמכרים באמצעות אתר הם חדשים ותקינים.
 2. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טופס "צור קשר" באתר.
 3. בכפוף לכל דין, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי לרבות נזק שנגרם הנובע משימוש רגיל או שגוי במוצר.
 4. הלקוח יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לגופו ו/או לרכושו ו/או לגופם ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, בכל הקשור בכל מעשה או מחדל בקשר למוצר ולשימוש בו, למעט ככל שייקבע, כי הנזק נגרם בשל רשלנותה הבלעדית של החברה.

החזרות וביטולים

 1. מדיניות ביטולים של החברה כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 (להלן: "החוק") ולהוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק בתקנות הגנת הצרכן, התשע"א-2010 (להלן: "התקנות").
 2. ביטול עסקה ע"י המשתמש אפשרי, בהתאם להוראות החוק, החל ממועד הרכישה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת כל הפרטים, שנדרשת החברהלספק בהתאם להוראות סעיף 14ג.(ב) לחוק, לפי המאוחר.
 3. משתמש שהוא אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק ו/או עולה חדש, אשר הליך רכישת המוצר כלל ניהול שיחה עם החברה (לרבות באמצעות צ'ט, דוא"ל, טלפון וכיו"ב), רשאי לבטל העסקה, בהתאם להוראות החוק, החל ממועד הרכישה ועד 4 חודשים ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת כל הפרטים, שנדרשת החברה לספק בהתאם להוראות סעיף 14ג.(ב) לחוק, לפי המאוחר, בכפוף למתן הוכחה למעמדו, כאמור, באמצעות המסמכים המפורטים בסעיף 14ג1.(ד) לחוק.

 4. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו, שבכל מקרה של בקשה לביטול עסקה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש, ככל שהמוצר נשלח למשתמש, על המשתמש להחזיר לחברה את המוצר, בצירוף חשבונית הקנייה, על חשבונו, באריזתו המקורית של המוצר, כשהוא שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ובלא שנעשה בו שימוש. הביטול, כאמור, יהיה כפוף להשבת המוצר לחברה.
 5. ביטול עסקת הרכישה יתבצע באמצעות בקשה בכתב, שתישלח לחברה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טופס "צור קשר" באתר. בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה. לבקשה תצורף אסמכתא לרכישת המוצר, נשוא בקשת הביטול. החברה תודיע למשתמש על קבלת בקשת הביטול. ביטול העסקה ייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור החברה בדבר קבלת בקשת הביטול.
 6. הזיכוי יתבצע בהתאם לתמורה ששולמה ע"י המשתמש, כפי שצוינה בחשבונית הרכישה, לא כולל דמי משלוח, ובניכוי דמי הביטול, בכפוף להוראות החוק והתקנות. דמי הביטול יעמדו על 5% ממחיר העסקה (לא כולל משלוח) או 100 ₪, הנמוך מביניהם
 7. למען הסר ספק, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו, שייתכנו טעויות באתר, וכי בכל במקרה שנפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תהא החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהטעות.
 8. המשתמש מתחייב לבדוק בעצמו כל מידע כאמור ומצהיר, כי אין הוא סומך ולא יסתמך על המידע המופיע באתר.
 9. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור. יודגש, כי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
 10. מדיניות ביטול העסקה, כמפורט לעיל, תחול אך ורק על מוצרים שנרכשו מהחברה באמצעות האתר.
 11. לא ניתן להחזיר מוצרי הלבשה תחתונה.
 12. למען הסר ספק מובהר, כי אין במדיניות ביטול העסקות והחזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראת כל דין.

סיום ההתקשרות

 1. החברה תהיה רשאית לחסום את השירותים, באמצעים טכנולוגיים או באמצעות מתן הודעה למשתמש האוסרת עליו את השימוש באתר, ככל שהמשתמש ישתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.
 2. ככל שיקבל המשתמש הודעה האוסרת עליו את השימוש באתר, הוא מתחייב להימנע מכל שימוש באתר באופן ישיר או עקיף.
 3. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

הדין החל וסמכות השיפוט

 1. על תקנון זה ועל כל סכסוך הקשור בו ו/או בשימוש באתר ו/או ברכישת מוצרים מאת החברה יחול הדין הישראלי בלבד.
 2. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון והקשור בו ו/או מהשימוש באתר ו/או מרכישת מוצר/ים מהחברה נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

תנאים כלליים

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון ואת כללי השימוש באתר, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור, יחייב את המשתמש מרגע פרסומו באתר.
 2. המשתמש מתחייב לעיין, מפעם לפעם, בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים שבוצעו בו, ככל שבוצעו. המשתמש יהא מנוע מהעלות טענה, כי לא היה מודע לשינויים בתקנון.
 3. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום שייגרמו לה בגין הליכים משפטיים שיפתח בהם המשתמש.
 4. בלא לפגוע באמור ובזכותה של החברה לכל סעד לו היא זכאית לפי כל דין ו/או בהתאם להסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי בכל מקרה, בו תזקק החברה לשירותים משפטיים עקב מעשי המשתמש ו/או מחדליו, לרבות פנייה של המשתמש לערכאות, תהיה החברה זכאית לפיצוי מוסכם מאת המשתמש בסך של 75,000 ₪, בתוספת מע"מ, שישולם לחברה בתוך 10 ימים ממועד פנייתו של המשתמש לערכאות, וללא קשר לתוצאות אותו הליך. חובת המשתמש לשאת בהוצאותיה המשפטיות של החברה תהיה בנוסף לכל סעד אחר, לו תהיה זכאית החברה, בהתאם לתקנון זה ו/או לפי כל דין.
 5. בכניסתו לאתר ובשימוש בו, מסכים המשתמש, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב - 1982, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו ע"י החברה, לרבות באמצעות האתר, וכי ידוע לו שהוא יכול בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
 6. מוסכם בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.